Ấn phẩm thống kê

Kết quả điều tra Nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020

Xổ số hàng ngàyKết quả cuộc Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020 cung cấp một bức tranh khái quát về tình hình sử dụng thông tin thống kê của người dùng tin hiện nay. Cuộc điều tra đã nhận được sự phối hợp, ủng hộ rất cao của các đối tượng điều tra với tỷ lệ trả lời đạt 99,8%.

Ngày đăng: 15/12/2020 Kỳ tham chiếu: 2020

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2018

Tổng cục Thống kê xuất bản cuốn số liệu chi tiết "Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2018" trên cơ sở nguồn số liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp và một số nguồn bổ sung khác.

Ngày đăng: 23/11/2020 Kỳ tham chiếu: 2018

Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2019

Phân tích và dự báo nâng cao giá trị của thông tin thống kê, làm cho “con số thống kê thực sự biết nói”, giúp người sử dụng thông tin thống kê hiểu biết một cách đầy đủ và sâu sắc hơn về số liệu thống kê.

Ngày đăng: 18/11/2020

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016 - 2018

Ấn phẩm “Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 2016-2018” giúp các nhà quản lý và đông đảo người dùng tin có hình dung cụ thể về tình hình thực hiện nửa đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng: 18/11/2020

Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ấn phẩm bao gồm 26 biểu được tổng hợp từ dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo các cấp hành chính.

Ngày đăng: 17/10/2020 Kỳ tham chiếu: 01/4/2019

1 2 3 44