Luật Thống kê

Xổ số hàng ngàyCơ quan phát hành: Quốc hội

Xổ số hàng ngàyNgày ban hành: 23/11/2015

Xổ số hàng ngàyNgày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(Hỏi đáp về Luật Thống kê)